Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

САМООЦЕНЯВАНЕ НА РУО – МОНТАНА ПО МОДЕЛА CAF

Регионално управление на образованието – Монтана стартира самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела за Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Самооценяването на РУО – Монтана се извършва по Проект № BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, реализиран от Институт по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За осъществяване на самооценяването на РУО – Монтана е сформирана работна група от експерти и служители, която премина специализирано обучение за прилагане на инструмента CAF. 

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България:http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

Обучение на работната група

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content