Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7, стая 707. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа

 

Организация на административното обслужване в РУО – Монтана

 

 Харта на клиента

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, РУО – Монтана прекратява приемането на място – в Центъра за административно обслужване – на заявления и документи за признаване на завършени период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави необходими за издаване на удостоверения и уверения за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Заявленията и документите могат да бъдат приемани само по електронен път чрез електронна поща: ruo-montana.com или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Комплект документи, които трябва да прикачите:
1. Заявление по образец – от сайта на РУО – Монтана
2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа
4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2, заверено от нотариус или от училището, издало документа
5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен
6. Документ за последен завършен клас в българско училище
7. Документ за платена държавна такса
ОББ, клон Монтана
IBAN: BG07UBBS80023106180207
BIC кодът на банката е UBBSBGSF

В изпълнение на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците при получаване на уверението/удостоверението за признаване, следва да представите оригинали или нотариално заверени копия, както и оригинал на документа за платена държавна такса в случаите, когато тя е дължима. При липса на такива, готовият документ няма да Ви бъде предоставен.

При крайна необходимост и невъзможност за електронно подаване на документите, моля да ни информирате на тел: 0893389424

ВНИМАНИЕ! Посочените мерки се отнасят само за срока на извънредното положение.

ТРАЙКА ТРАЙКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – МОНТАНА

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More